A A A
SmodBIP

BIP Główna Biblioteka Lekarska - Zamówienia publiczne


Główna Biblioteka Lekarska

Stanisław Konopki w Warszawie

Chocimska 22, 00 &ndash, 791 Warszawa

Fax. + 48 (22) 849 &ndash, 78 -02

http://www.gbl.waw.pl


Nr sprawy: GBL-ITiA.26.1.2023 z dnia 24/05/2023 r.

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie &bdquo,przetargu podstawowego bez negocjacji&rdquo, - podstawa prawna*: art. 275 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Usługi ochrony mienia i osób Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 25.05.2023r.

Nr ogłoszenia: Nr 2023/BZP 00233869/01

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 02.06.2023 r. do godz. 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.06.2023 r., o godzinie 11.00

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ - Umowa

Załącznik nr 2 do SWZ - Oferta

Załącznik nr 3 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie tzw. regulacje sankcyjne

Załącznik nr 5 do SWZ- Grupa kapitałowa

Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

Odpowiedzi na pytania oferentów

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyc na realizacje zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze oferty

Informacja o unieważnieniu postępowania

.


Główna Biblioteka Lekarska

Stanisław Konopki w Warszawie

Chocimska 22, 00 &ndash, 791 Warszawa

Fax. + 48 (22) 849 &ndash, 78 -02

http://www.gbl.waw.plNr sprawy: GBL-ITiA.26.1.2022 z dnia 04.05.2022 r.


Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego samodzielnie przez Zamawiającego
USŁUGI OCHRONY MIENIA I OSÓ,B GŁÓ,WNEJ BIBLIOTEKI LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.05.2022 r.

Nr ogłoszenia: 2022/BZP 00143752/01

Termin składania ofert upływa w dniu 13.05.2022 r. o godzinie 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.05.2022 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego.


Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - umowa

Załącznik nr 2 - oferta

Załącznik nr 3 - SOPZ

Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 9.05.2022

Informacja o wartości zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania


05.01.2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ POJAZDU WYCOFANEGO Z EKSPLOATACJI

Informacja o wyniku przetargu

NUMER SPRAWY: GBL-ITiA.26.1.2021 z dnia 17/05/2021 r.


Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji na

USŁUGI OCHRONY MIENIA I OSÓ,B GŁÓ,WNEJ BIBLIOTEKI LEKARSKIEJ W WARSZAWIE.


Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.05.2021 r. Nr ogłoszenia: 2021/BZP 00056793/01?.

Termin składania ofert upływa w dniu 25.05.2021 r. o godzinie 8:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ - Umowa

Załącznik nr 2 do SWZ - Oferta [pdf]

Załącznik nr 2 do SWZ - Oferta [doc]

Załącznik nr 3 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

Informacja o wartości zamówienia

Odpowiedzi na pytania oferentów (1)

Odpowiedzi na pytania oferentów (2)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


NUMER SPRAWY: GBL-ITiA.26.1.2020 z dnia 25/05/2020 r.

PRZEDMIOT ZAMÓ,WIENIA:

Główna Biblioteka Lekarska, przy ul. Chocimskiej 22, 00-791 Warszawa, zwana dalej &bdquo,zamawiającym&rdquo, zaprasza do składania ofert na realizację zadania:
&bdquo,USŁUGI OCHRONY MIENIA I OSÓ,B GŁÓ,WNEJ BIBLIOTEKI LEKARSKIEJ W WARSZAWIE".

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.05.2020 r., Numer ogłoszenia 543252-N-2020.

Termin składania ofert upływa w dniu 04.06.2020 r. o godzinie 13:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.06.2020 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Zamawiającego.

SIWZ_2020

Załącznik nr 1 do SIWZ - Umowa

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oferta

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie, grupa kapitałowa

?Załącznik nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia??

Informacja o zmianie treści w SIWZ

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Link do opublikowanego ogłoszenia znajduje się pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6000bb7a-b92d-4a57-b762-163cb7051ee5

Informacja z otwarcia ofert w dniu 04/06/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


NUMER SPRAWY: GBL.26.1.2019 z dnia 2019-04-12

PRZEDMIOT ZAMÓ,WIENIA:

Główna Biblioteka Lekarska, przy ul. Chocimskiej 22, 00-791 Warszawa, zwana dalej &bdquo,zamawiającym&rdquo, zaprasza do składania ofert na realizację zadania:
&bdquo,USŁUGI OCHRONY MIENIA I OSÓ,B GŁÓ,WNEJ BIBLIOTEKI LEKARSKIEJ W WARSZAWIE".

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.04.2019 r., Numer ogłoszenia 535650-N-2019.

Termin składania ofert upływa w dniu 24.04.2019 r. o godzinie 13:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2019 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Zamawiającego.
Ogłoszenie w BZP

Ogłoszenie w BZP - zmiana

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Odpowiedzi dla Wykonawców

___________________________________________________________________

NUMER SPRAWY: GBL.26.1.2018


PRZEDMIOT ZAMÓ,WIENIA:

Główna Biblioteka Lekarska, przy ul. Chocimskiej 22, 00-791 Warszawa, zwana dalej &bdquo,zamawiającym&rdquo, zaprasza do składania ofert na realizację zadania:
&bdquo,Remont i wymiana pionów kanalizacyjnych, remont sanitariatów w budynku Głównej Biblioteki Lekarskiej, przy ul. Chocimskiej 22, 00-791 Warszawa".

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.08.2018 r., Numer ogłoszenia 605305-N-2018.

Termin składania ofert upływa w dniu 31.08.2018 r. o godzinie 13:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2018 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Zamawiającego.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik do SIWZ - Przedmiar.pdf

Załącznik do SIWZ - Przedmiar.xls

Załączniki 1-8 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert w dniu 31.08.2018 r.

____________________________________________Opublikował: Elżbieta Fabisiak
Publikacja dnia: 17.07.2023
Podpisał: Elżbieta Fabisiak
Dokument z dnia: 15.05.2023
Dokument oglądany razy: 113 247