A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.01.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

BIP Główna Biblioteka Lekarska - Praca

Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie poszukuje pracownika na stanowisko Kierownika działu administracyjno-gospodarczego


Główne zadania:

1. Bieżący nadzór i zarządzanie Działem IT i Administracji;
2. Administrowanie obiektami i majątkiem ruchomym;
3. Prowadzenie ewidencji składników majątkowych oraz inwentaryzacji środków trwałych;
4. Sporządzanie umów oraz realizacja zakupu materiałów i usług;
5. Opracowanie planów w zakresie inwestycji, remontów i konserwacji;
6. Udział w pracach komisji przetargowej;
7. Prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Dyrektora z zakresu spraw administracyjno-gospodarczych oraz ścisła współpraca z Głównym Księgowym w tym zakresie;
8 Prowadzenie i kontrolowanie drobnych prac remontowych, napraw i konserwacji budynków, maszyn i urządzeń;
9. Nadzór nad wykonywanymi robotami i merytoryczne rozliczanie rachunków za wykonaną pracę przez firmy zewnętrzne;
10. Przestrzeganie terminów przeglądów technicznych oraz właściwe dokumentowanie eksploatacji urządzeń zgodnie z przepisami i normami BHP;
11. Udział w komisjach odbioru robot częściowych, ostatecznych i pogwarancyjnych oraz prowadzenie w tym zakresie właściwej dokumentacji.

Wymagania konieczne:

1. Wykształcenie wyższe (administracyjne lub techniczne);
2. Minimum 3 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem;
3. Minimum 3 lata doświadczenia w zakresie administrowania obiektami;
4. Znajomość zagadnień związanych z administrowaniem budynkiem;
5. Praktyczna znajomość prawa zamówień publicznych;
6. Nastawienie na skuteczną realizację założonych celów, samodzielność, odpowiedzialność;
7. Wysokie umiejętności komunikacyjne;
8. Niekaralność za przestępstwo/przestępstwa umyślne przeciwko mieniu;
9. Znajomość ustawy o finansach publicznych;
10. Prawo jazdy kat. B.


Wymagane dokumenty:

1. CV
2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Dokumenty należy przesyłać do 18.01.2019 r. na adres: Główna Biblioteka Lekarska, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 22
lub drogą mailową do Działu ZZL: rekrutacja@gbl.waw.pl

Adres kontaktowy: Magdalena Tryfon - Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi tel. 22 849-78-51 wew. 124 m.tryfon@gbl.waw.pl

___________________________________________________________________________Opublikował: Elżbieta Fabisiak
Publikacja dnia: 08.01.2019
Podpisał: Elżbieta Fabisiak
Dokument z dnia: 08.11.2018
Dokument oglądany razy: 5 551