A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 21.12.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

BIP Główna Biblioteka Lekarska - Praca

Główna Biblioteka Lekarska
poszukuje kandydata/ kandydatki
na stanowisko:
Głównego Specjalisty ds. Administracyjnych
w Dziale IT i Administracji


I. Główne obowiązki:
1. Bieżący nadzór i zarządzanie Działem IT i Administracji;
2. Administrowanie obiektami i majątkiem ruchomym;
3. Prowadzenie ewidencji składników majątkowych oraz inwentaryzacji środków trwałych;
4. Sporządzanie umów oraz realizacja zakupu materiałów i usług;
5. Opracowanie planów w zakresie inwestycji, remontów i konserwacji;
6. Udział w pracach komisji przetargowej;
7. Prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Dyrektora z zakresu spraw administracyjno - gospodarczych, oraz ścisła współpraca z Głównym Księgowym w tym zakresie;
8. Prowadzenie i kontrolowanie drobnych prac remontowych, napraw i konserwacji budynków, maszyn i urządzeń;
9. Nadzór nad wykonywanymi robotami i merytoryczne rozliczanie rachunków za wykonaną pracę przez firmy zewnętrzne;
10. Przestrzeganie terminów przeglądów technicznych oraz właściwe dokumentowanie eksploatacji urządzeń zgodnie z przepisami i normami BHP;
11. Udział w komisjach odbioru robót częściowych, ostatecznych i pogwarancyjnych oraz prowadzenie w tym zakresie właściwej dokumentacji.

II. Wymagania konieczne:
1. Wykształcenie wyższe (administracyjne lub ekonomiczne);
2. Min. 3 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem;
3. Minimum 5 lat doświadczenia w zakresie administrowania obiektami;
4. Znajomość zagadnień związanych z administrowaniem budynkiem;
5. Nastawienie na skuteczną realizację założonych celów, samodzielność, odpowiedzialność;
6. Wysokie umiejętności komunikacyjne;
7. Niekaralność za przestępstwo/przestępstwa umyślne przeciwko mieniu;
8. Praktyczna znajomość prawa zamówień publicznych;
9. Znajomość ustawy o finansach publicznych;
10. Znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym;
11. Prawo jazdy kat. B.

III. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys
2. List motywacyjny
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Główną Bibliotekę Lekarską, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.).”
4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo/przestępstwa umyślne przeciwko mieniu.

IV. Inne wymagane:
1. Kserokopia/skan dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia
2. Kserokopia/skan świadectw pracy
3. Kserokopia/skan innych dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje
4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności.
Oferty zawierające wymagane dokumenty przesyłać do dnia 10-01-2016 r. na adres:

Główna Biblioteka Lekarska
ul. Chocimska 22
00-791 Warszawa
faks (0 22) 849 78 02
lub e-mail: b.szylkiewicz@gbl.waw.pl
V Inne informacje:
Oferty dostarczone po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane.Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie
zatrudni osobę
na stanowisko KONSERWATORA ZBIORÓW
w Dziale Starej Książki MedycznejI. Główne obowiązki:
- Konserwacja zbiorów na papierze i skórze,
- Konserwacja w obrębie księgozbioru na obiektach archiwalnych i muzealnych,
- Organizacja i odpowiedzialność za wypożyczenia eksponatów do muzeów i galerii,
- Typowanie obiektów do wyceny rzeczoznawcy.

II Wymagania:
- Wykształcenie wyższe – kierunek Wydział Konserwacji Papieru i Skóry lub Wydział Konserwacji Dzieł Sztuki,
- Doświadczenie w wykonywaniu zabiegów konserwatorskich na papierze i skórze w obrębie księgozbioru a także na obiektach archiwalnych i muzealnych,
Umiejętność oceny konserwatorskiej zbiorów, typowania obiektów do wyceny rzeczoznawcy,
- Znajomość zasad obiegu dokumentów niezbędnych w wypożyczaniu obiektów do muzeów i galerii,
- Umiejętność pracy w zespole,
- Zaangażowanie w pracę, kreatywność,
- Dokładność, cierpliwość, odpowiedzialność.

III. Wymagane dokumenty:
- Życiorys,
- List motywacyjny,
- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Główną Bibliotekę Lekarską, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.)”,
- Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo/przestępstwa umyślne przeciwko mieniu.

IV. Inne wymagane:
- Kserokopia/skan dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia
- Kserokopia/skan świadectw pracy
- Kserokopia/skan innych dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje
- Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności.

Oferty zawierające wymagane dokumenty przesyłać na adres:

Główna Biblioteka Lekarska
ul. Chocimska 22
00-791 Warszawa
faks (0 22) 849 78 02
lub e-mail: b.szylkiewicz@gbl.waw.pl

Inne informacje:
Oferty kandydatów/kandydatek niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów/kandydatek, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone, chyba, że kandydaci wyrażą pisemną zgodę na umieszczenie ofert w bazie danych GBL celem skorzystania w prowadzonych w przyszłości procesach rekrutacji. Osoby, które wezmą udział w kolejnym etapie rekrutacji zostaną bezpośrednio poinformowani drogą telefoniczną.
Dane osobowe kandydatów/kandydatek przetwarzane będą przez Główna Bibliotekę Lekarską z siedzibą przy ul. Chocimskiej 22 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie
zatrudni osobę
na stanowisko Pracownika magazynu bibliotecznego


Wymagania:
- wykształcenie średnie, pożądane techniczne
- umiejętność majsterkowania
- umiejętność pracy w zespole
- dobra znajomość obsługi komputera
- brak alergii na kurz
- mile widziana znajomość języków obcych, w szczególności języka angielskiego.

Oferty pracy prosimy składać na adres mailowy: b.szylkiewicz@gbl.waw.pl
Opublikował: Piotr Chodnicki
Publikacja dnia: 21.12.2015
Podpisał: Piotr Chodnicki
Dokument z dnia: 15.05.2014
Dokument oglądany razy: 1 655