A A A
SmodBIP

BIP Główna Biblioteka Lekarska - Rada Naukowa

Organem opiniodawczym i doradczym dyrektora GBL w sprawach działalności statutowej GBL jest Rada Naukowa. Do zadań jej w szczególności należy:

1) opiniowanie spraw dotyczących działalności podstawowej GBL,

2) wypowiadanie się w sprawach kierunków, programów, planów działalności naukowo- badawczej, inspirowanie prac w tym zakresie oraz ocena ich wyników,

3) opiniowanie statutu i projektów jego zmian,

4) rozpatrywanie i opiniowanie spraw związanych z rozwojem kadry naukowej GBL,

5) opiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów naukowych.

Skład Rady na wniosek dyrektora GBL powołuje i odwołuje Minister Zdrowia. Członkowie Rady powoływani są na 5 letnią kadencję spośród:

- samodzielnych pracowników nauki uczelni i instytutów medycznych,

- przedstawicieli naukowych środowisk bibliotekoznawczych oraz

- innych osób wyróżniających się zasobem wiedzy i praktycznym dorbkiem z dziedziny bibliotekarstwa i informacji naukowej.

Liczba członków Rady nie posiadających stopnia lub tytułu naukowego nie może przekroczyć 30% ogólnej liczby osób wchodzących do Rady Naukowej. Rada Naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Rada Naukowa GBLOpublikował: Piotr Chodnicki
Publikacja dnia: 09.12.2015
Podpisał: Piotr Chodnicki
Dokument z dnia: 23.12.2011
Dokument oglądany razy: 7 223