A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 11.09.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja ofert pracy

BIP Główna Biblioteka Lekarska - PracaGłówna Biblioteka Lekarska w Warszawie
zatrudni osobę
na stanowisko KONSERWATORA ZBIORÓW
w Dziale Starej Książki MedycznejI. Główne obowiązki:
- Konserwacja zbiorów na papierze i skórze,
- Konserwacja w obrębie księgozbioru na obiektach archiwalnych i muzealnych,
- Organizacja i odpowiedzialność za wypożyczenia eksponatów do muzeów i galerii,
- Typowanie obiektów do wyceny rzeczoznawcy.

II Wymagania:
- Wykształcenie wyższe – kierunek Wydział Konserwacji Papieru i Skóry lub Wydział Konserwacji Dzieł Sztuki,
- Doświadczenie w wykonywaniu zabiegów konserwatorskich na papierze i skórze w obrębie księgozbioru a także na obiektach archiwalnych i muzealnych,
Umiejętność oceny konserwatorskiej zbiorów, typowania obiektów do wyceny rzeczoznawcy,
- Znajomość zasad obiegu dokumentów niezbędnych w wypożyczaniu obiektów do muzeów i galerii,
- Umiejętność pracy w zespole,
- Zaangażowanie w pracę, kreatywność,
- Dokładność, cierpliwość, odpowiedzialność.

III. Wymagane dokumenty:
- Życiorys,
- List motywacyjny,
- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Główną Bibliotekę Lekarską, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.)”,
- Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo/przestępstwa umyślne przeciwko mieniu.

IV. Inne wymagane:
- Kserokopia/skan dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia
- Kserokopia/skan świadectw pracy
- Kserokopia/skan innych dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje
- Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności.

Oferty zawierające wymagane dokumenty przesyłać do dnia 22.09.2015 r. na adres:

Główna Biblioteka Lekarska
ul. Chocimska 22
00-791 Warszawa
faks (0 22) 849 78 02
lub e-mail: b.szylkiewicz@gbl.waw.pl

Inne informacje:
Oferty dostarczone po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane.
Oferty kandydatów/kandydatek niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów/kandydatek, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone, chyba, że kandydaci wyrażą pisemną zgodę na umieszczenie ofert w bazie danych GBL celem skorzystania w prowadzonych w przyszłości procesach rekrutacji. Osoby, które wezmą udział w kolejnym etapie rekrutacji zostaną bezpośrednio poinformowani drogą telefoniczną.
Dane osobowe kandydatów/kandydatek przetwarzane będą przez Główna Bibliotekę Lekarską z siedzibą przy ul. Chocimskiej 22 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Główna Biblioteka Lekarska
poszukuje kandydata/ kandydatki
na stanowisko Specjalisty ds. Administracyjnych
w Dziale IT i AdministracjiI. Główne obowiązki:
1. Prowadzenie ewidencji składników majątkowych oraz inwentaryzacji środków trwałych;
2. Sporządzanie umów oraz realizacja zakupu materiałów i usług;
3. Realizacja zamówień zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych;
4. Udział w pracach komisji przetargowej;
5. Prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Dyrektora z zakresu spraw administracyjno-gospodarczych oraz ścisła współpraca z Głównym Księgowym w tym zakresie;
6. Prowadzenie sprawozdawczości;
7. Prowadzenie spraw związanych z obiegiem dokumentów.

II. Wymagania konieczne:
1. Wykształcenie wyższe (administracyjne lub ekonomiczne);
2. Minimum 2 lata doświadczenia w zakresie administracji;
3. Znajomość zagadnień związanych z administrowaniem budynkiem;
4. Nastawienie na skuteczną realizację założonych celów, samodzielność, odpowiedzialność;
5. Wysokie umiejętności komunikacyjne;
6. Niekaralność za przestępstwo/przestępstwa umyślne przeciwko mieniu;
7. Praktyczna znajomość prawa zamówień publicznych;
8. Znajomość ustawy o finansach publicznych;
9. Znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym;
10. Prawo jazdy kat. B.

IV. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys;
2. List motywacyjny;
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Główną Bibliotekę Lekarską, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.).”;
4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo/przestępstwa umyślne przeciwko mieniu.

V. Inne wymagane:
1. Kserokopia/skan dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia;
2. Kserokopia/skan świadectw pracy;
3. Kserokopia/skan innych dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje;
4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności.

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy przesyłać na adres:

Główna Biblioteka Lekarska
ul. Chocimska 22, 00-791 Warszawa
faks (0 22) 849 78 02
lub e-mail: b.szylkiewicz@gbl.waw.pl

Inne informacje:
Oferty kandydatów/kandydatek niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów/kandydatek, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone, chyba, że kandydaci wyrażą pisemną zgodę na umieszczenie ofert w bazie danych GBL celem skorzystania w prowadzonych w przyszłości procesach rekrutacji. Osoby, które wezmą udział w kolejnym etapie rekrutacji zostaną bezpośrednio poinformowani drogą telefoniczną.
Dane osobowe kandydatów/kandydatek przetwarzane będą przez Główna Bibliotekę Lekarską z siedzibą przy ul. Chocimskiej 22 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.Opublikował: Piotr Chodnicki
Publikacja dnia: 11.09.2015
Podpisał: Piotr Chodnicki
Dokument z dnia: 15.05.2014
Dokument oglądany razy: 1 481