A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 21.04.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja oferty

BIP Główna Biblioteka Lekarska - Praca


Główna Biblioteka Lekarska im. St. Konopki w Warszawie poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko :

Główny Specjalista ds. Administracyjnych w Dziale IT i Administracji

I. Główne obowiązki:

1. Bieżący nadzór i zarządzanie Działem IT i Administracji;
2. Administrowanie obiektami i majątkiem ruchomym;
3. Prowadzenie ewidencji składników majątkowych oraz inwentaryzacji środków trwałych;
4. Sporządzanie umów oraz realizacja zakupu materiałów i usług;
5. Opracowanie planów w zakresie inwestycji, remontów i konserwacji;
6. Udział w pracach komisji przetargowej;
7. Prowadzeniem rejestru umów zawieranych przez Dyrektora z zakresu spraw administracyjno-gospodarczych, oraz ścisła współpraca z Głównym Księgowym w tym zakresie;
8. Prowadzenie i kontrolowanie drobnych prac remontowych, napraw i konserwacji budynków, maszyn i urządzeń;
9. Nadzór nad wykonywanymi robotami i merytoryczne rozliczanie rachunków za wykonaną pracę przez firmy zewnętrzne;
10. Przestrzeganie terminów przeglądów technicznych oraz właściwe dokumentowanie eksploatacji urządzeń zgodnie z przepisami i normami BHP;
12. Udział w komisjach odbioru robót częściowych, ostatecznych i pogwarancyjnych oraz prowadzenie w tym zakresie właściwej dokumentacji;

II. Wymagania konieczne:

1. Wykształcenie wyższe (administracyjne lub ekonomiczne);
2. Min. 3 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem;
3. Minimum 5 lat doświadczenia w zakresie administrowania obiektami;
4. Znajomość zagadnień związanych z administrowaniem budynkiem;
5. Nastawienie na skuteczną realizację założonych celów, samodzielność, odpowiedzialność;
6. Wysokie umiejętności komunikacyjne;
7. Niekaralność za przestępstwo/przestępstwa umyślne przeciwko mieniu;
8. Praktyczna znajomość prawa zamówień publicznych;
9. Znajomość ustawy o finansach publicznych;
10. Znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym;
11. Prawo jazdy kat. B;

IV. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys
2. List motywacyjny
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Główną Bibliotekę Lekarską, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.).”
4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo/przestępstwa umyślne przeciwko mieniu.

V. Inne wymagane:

1. Kserokopia/skan dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia
2. Kserokopia/skan świadectw pracy
3. Kserokopia/skan innych dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje
4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności.

Oferty zawierające wymagane dokumenty przesyłać do dnia 8.05.2015 r. na adres:

Główna Biblioteka Lekarska
ul. Chocimska 22
00-791 Warszawa
faks (0 22) 849 78 02
lub e-mail: b.szylkiewicz@gbl.waw.pl

Inne informacje:

Oferty dostarczone po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane.
Oferty kandydatów/kandydatek niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów/kandydatek, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone, chyba, że kandydaci wyrażą pisemną zgodę na umieszczenie ofert w bazie danych GBL celem skorzystania w prowadzonych w przyszłości procesach rekrutacji. Osoby, które wezmą udział w kolejnym etapie rekrutacji zostaną bezpośrednio poinformowani drogą telefoniczną.
Dane osobowe kandydatów/kandydatek przetwarzane będą przez Główna Bibliotekę Lekarską z siedzibą przy ul. Chocimskiej 22 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne


Główna Biblioteka Lekarska im. St. Konopki w Warszawie poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko :

Specjalista ds. księgowości

I. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

1. Bieżącą ewidencję operacji księgowych,
2. Kontrolę prowadzonych przez firmę operacji finansowych pod kątem poprawnego księgowania,
3. Dekretowanie i księgowanie dokumentów,
4. Księgowanie transakcji bankowych,
5. Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami,
6. Udział w pracach komisji inwentaryzacyjnych, przetargowych,
7. Przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz innych zestawień związanych z raportowaniem miesięcznym i rocznym.

II. Wymagania konieczne:

1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowane finanse i rachunkowość),
2. Min. 2 lata doświadczenia w pracy w księgowości,
3. Umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat),
4. Wysokie umiejętności organizacyjne,
5. Nastawienie na realizację założonych celów, samodzielność, odpowiedzialność,
6. Wysokie umiejętności komunikacyjne,
7. Niekaralność za przestępstwo/przestępstwa umyślne przeciwko mieniu,
8. Znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych,
9. Znajomość obsługi MS Office –w tym Excel,
10. Znajomość zagadnień w zakresie projektowania systemów bazodanowych,
11. Znajomość języka angielskiego mile widziana.

III. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys
2. List motywacyjny
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Główną Bibliotekę Lekarską, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.).”
4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo/przestępstwa umyślne przeciwko mieniu.

IV. Inne wymagane:

1. Kserokopia/skan dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia,
2. Kserokopia/skan świadectw pracy,
3. Kserokopia/skan innych dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje,
4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności.

Oferty zawierające wymagane dokumenty przesyłać na adres:

Główna Biblioteka Lekarska
ul. Chocimska 22
00-791 Warszawa
faks (0 22) 849 78 02
lub e-mail: b.szylkiewicz@gbl.waw.pl

Inne informacje:

Oferty kandydatów/kandydatek niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów/kandydatek, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone, chyba, że kandydaci wyrażą pisemną zgodę na umieszczenie ofert w bazie danych GBL celem skorzystania w prowadzonych w przyszłości procesach rekrutacji. Osoby, które wezmą udział w kolejnym etapie rekrutacji zostaną bezpośrednio poinformowani drogą telefoniczną.
Dane osobowe kandydatów/kandydatek przetwarzane będą przez Główna Bibliotekę Lekarską z siedzibą przy ul. Chocimskiej 22 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Opublikował: Piotr Chodnicki
Publikacja dnia: 21.04.2015
Podpisał: Piotr Chodnicki
Dokument z dnia: 15.05.2014
Dokument oglądany razy: 1 242