A A A
SmodBIP

Regulamin Wypożyczalni Miejscowej

§ 1

Do wypożyczania materiałów ze zbiorów GBL są uprawnione osoby zameldowane na stałe w Polsce:

a) pracownicy naukowi w dziedzinie medycyny i nauk pokrewnych;
b) pracownicy ochrony zdrowia z wykształceniem wyższym (medycyna, farmacja, pielęgniarstwo);
c) średni personel medyczny;
d) osoby posiadające tytuł naukowy;
e) pracownicy Głównej Biblioteki Lekarskiej.

§ 2

Osoby nie wymienione w § 1 mogą korzystać ze zbiorów GBL na podstawie rewersów międzybibliotecznych.

§ 3

Nie wypożycza się poza bibliotekę:

a) gazet i czasopism;
b) druków wydanych przed rokiem 1945;
c) poloników zagranicznych;
d) wydawnictw z księgozbiorów podręcznych w czytelniach oraz z księgozbiorów służbowych;
e) zbiorów specjalnych i muzealnych;
f) bibliografii, słowników, atlasów, encyklopedii itp.;
g) prac doktorskich i habilitacyjnych w maszynopisie;
h) druków zniszczonych i wymagających konserwacji.

§ 4

Wypożyczeń można dokonywać tylko osobiście za okazaniem karty bibliotecznej.

§ 5

1. Dokumentem upoważniającym do dokonywania wypożyczeń jest ważna karta biblioteczna. Podstawą do wydania karty bibliotecznej jest wypełnienie oświadczenia zawierającego dane osobowe i zgodę na ich przetwarzanie w zintegrowanym systemie bibliotecznym PROLIB oraz okazanie dowodu osobistego, prawa wykonywania zawodu lub oryginału dyplomu ukończenia studiów medycznych.
Obowiązuje aktywacja karty Czytelnika na rok kalendarzowy. Przedłużenie ważności karty bibliotecznej następuje po aktualizacji danych Czytelnika oraz sprawdzeniu ich z dowodem osobistym.
2. Właściciel karty może upoważnić osobę do korzystania ze swojej karty bibliotecznej po uprzednim wypełnieniu upoważnienia.

§ 6

O zagubieniu karty bibliotecznej należy niezwłocznie zawiadomić Wypożyczalnię. Wypożyczenia dokonywane na podstawie karty, której zagubienie nie zostało zgłoszone, obciążają czytelnika, na którego nazwisko ją wystawiono.

§ 7

Wypożyczyć można nie więcej niż 10 woluminów książek na okres 30 dni. Termin zwrotu można przesunąć o następne 30 dni telefonicznie lub osobiście.

§ 8

Czytelnik jest zobowiązany do czytelnego wypełniania rewersów, których podpisanie oznacza przejęcie na siebie całkowitej odpowiedzialności za stan i całość otrzymanych materiałów ze świadomością sankcji i kar przewidzianych w rozdziale VII niniejszego Regulaminu.

§ 9

Niedopuszczalne jest przekazywanie wypożyczonych materiałów osobom trzecim.

§ 10

Czytelnik może zgłaszać uwagi i wnioski w książce dezyderatów, znajdującej się u dyżurującego bibliotekarza.Opublikował: Piotr Chodnicki
Publikacja dnia: 19.01.2012
Podpisał: Piotr Chodnicki
Dokument z dnia: 27.12.2011
Dokument oglądany razy: 4 137