A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.12.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja regulaminu

Regulamin Wypożyczalni Miejscowej

§ 1

Do wypożyczania materiałów ze zbiorów GBL są uprawnione osoby zameldowane na stałe w Polsce:

a) pracownicy naukowi w dziedzinie medycyny i nauk pokrewnych;
b) pracownicy ochrony zdrowia z wykształceniem wyższym (medycyna, farmacja, pielęgniarstwo);
c) średni personel medyczny;
d) osoby posiadające tytuł naukowy;
e) pracownicy Głównej Biblioteki Lekarskiej.

§ 2

Osoby nie wymienione w § 1 mogą korzystać ze zbiorów GBL na podstawie rewersów międzybibliotecznych.

§ 3

Nie wypożycza się poza bibliotekę:

a) gazet i czasopism;
b) druków wydanych przed rokiem 1945;
c) poloników zagranicznych;
d) wydawnictw z księgozbiorów podręcznych w czytelniach oraz z księgozbiorów służbowych;
e) zbiorów specjalnych i muzealnych;
f) bibliografii, słowników, atlasów, encyklopedii itp.;
g) prac doktorskich i habilitacyjnych w maszynopisie;
h) druków zniszczonych i wymagających konserwacji.

§ 4

Osoby uprawnione mogą dokonywać wypożyczeń tylko osobiście.

§ 5

1. Dokumentem upoważniającym do dokonywania wypożyczeń jest ważna karta biblioteczna, którą otrzymuje osoba uprawniona po wypełnieniu i podpisaniu deklaracji.
2. Właściciel karty może upoważnić osobę do korzystania ze swojej karty bibliotecznej po uprzednim wypełnieniu upoważnienia.

§ 6

O zagubieniu karty bibliotecznej należy niezwłocznie zawiadomić Wypożyczalnię. Wypożyczenia dokonywane na podstawie karty, której zagubienie nie zostało zgłoszone, obciążają czytelnika, na którego nazwisko ją wystawiono.

§ 7

Wypożyczyć można nie więcej niż 10 woluminów dzieł na okres jednego miesiąca. Termin zwrotu można przesunąć o jeszcze jeden miesiąc telefonicznie lub osobiście, jeżeli nie ma na nie zamówień innych użytkowników.

§ 8

Czytelnik jest zobowiązany do czytelnego wypełniania rewersów, których podpisanie oznacza przejęcie na siebie całkowitej odpowiedzialności za stan i całość otrzymanych materiałów ze świadomością sankcji i kar przewidzianych w rozdziale VII niniejszego Regulaminu.

§ 9

Niedopuszczalne jest przekazywanie wypożyczonych materiałów osobom trzecim.

§ 10

Czytelnik może zamówić materiały chwilowo niedostępne. O ich zwrocie do biblioteki i możliwości wypożyczenia zostanie powiadomiony pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną zgodnie z życzeniem.

§ 11

Czytelnik może zgłaszać uwagi i wnioski w książce dezyderatów, znajdującej się u dyżurującego bibliotekarza.Opublikował: Piotr Chodnicki
Publikacja dnia: 27.12.2011
Podpisał: Piotr Chodnicki
Dokument z dnia: 27.12.2011
Dokument oglądany razy: 2 173