A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.12.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Regulamin Wypożyczalni Międzybibliotecznej

§ 1

Główna Biblioteka Lekarska prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne wg ogólnych zasad określonych przez ministra właściwego do spraw kultury.

§ 2

Biblioteki centralne oraz medyczne biblioteki naukowe mogą kierować zamówienia bezpośrednio do GBL.

§ 3

Pozostałe biblioteki sieci ogólnokrajowej powinny w pierwszej kolejności kierować zamówienia (rewersy okrężne) do bibliotek swego regionu.

§ 4

Wypożyczyć można do 15 woluminów na okres jednego miesiąca, licząc od daty odbioru lub otrzymania przesyłki z możliwością przedłużenia tego okresu po uprzednim porozumieniu (pisemnym lub telefonicznym).

§ 5

Nie wypożycza się:
czasopism i gazet z ostatnich trzech lat;
druków wydanych przed 1945 rokiem;
poloników zagranicznych;
wydawnictw z księgozbiorów podręcznych;
zbiorów specjalnych i muzealnych;
bibliografii, słowników, atlasów i encyklopedii;
prac doktorskich i habilitacyjnych w maszynopisie;
druków zniszczonych i wymagających konserwacji.
GBL może zaproponować odpłatne wykonanie kopii zamówionych dokumentów, jeśli intensywność ich wykorzystania na miejscu uniemożliwia wypożyczenie.

§ 6

Wypożyczone materiały wydaje się osobie upoważnionej lub wysyła pocztą.
Druki wymienione w § 5 ust. 1 mogą być udostępnione w wypadkach szczególnych na czas ściśle określony za zezwoleniem Dyrektora GBL. Odbiór i zwrot tych materiałów musi być dokonany osobiście, przez upoważnionego przedstawiciela biblioteki zamawiającej.

§ 7

Materiały wysyłane przez GBL w szczególnych przypadkach jako przesyłki wartościowe, muszą być odsyłane w ten sam sposób i według tej samej wyceny.

§ 8

Biblioteka zamawiająca po otrzymaniu przesyłki pocztą zobowiązana jest do niezwłocznego odesłania załączonego druku "Potwierdzenie odbioru";

§ 9

GBL zastrzega sobie, że wszystkie udostępnione materiały wykorzystywane będą tylko w czytelni biblioteki zamawiającej.

§ 10

Biblioteka, która narusza niniejszy regulamin, może być pozbawiona prawa do korzystania z wypożyczeń.

§ 11

Na zamówienie czytelników indywidualnych GBL sprowadza w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych materiały z poza warszawskich bibliotek krajowych oraz zagranicznych i udostępnia je w czytelni na ogólnych zasadach (z wyjątkiem przypadków, które zgodnie z umowami międzynarodowymi zastrzeżone są do zakresu działania Biblioteki Narodowej lub Zakładu Naukowej Informacji Medycznej GBL) oraz odpłatnie z bibliotek zagranicznych.Opublikował: Piotr Chodnicki
Publikacja dnia: 27.12.2011
Podpisał: Piotr Chodnicki
Dokument z dnia: 27.12.2011
Dokument oglądany razy: 1 001